Степанівська Перша сільська об'єднана громада

Приазовського району

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ СТЕПАНІВСЬКОЇ ПЕРШОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ частина 2

Дата: 25.09.2019 14:27
Кількість переглядів: 288

 

6. ВІДБІР КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

6.1. Конкурсний відбір проводиться публічно.

 

6.2. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, 
на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам.

Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

 

6.3. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти у разі невідповідності вимогам, зазначеним у пункті 2.1. цього Положення.

 

6.4. Орган управління організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом 
та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів 
до початку проведення конкурсного відбору.

 

6.5. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється 
за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

 

6.6. На другому засіданні конкурсної комісії кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену у пункті 5.2., проходять перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування за відкритими та закритими (з вибором однієї правильної відповіді) питаннями.

 

6.7. Одне завдання включає 20 тестових питань, які обираються 
для кожного учасника тестування із загального переліку питань, що містить 
не менш як 100 питань.

 

6.8. Перелік тестових питань визначаються Степанівською Першою сільською радою та оприлюднюється на офіційному веб-сайті. Варіанти відповідей на тестові питання оприлюдненню не підлягають.

 

6.9. Тестування складається державною мовою.

 

6.10. Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

 

6.11. Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один 
з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється 
від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

 

6.12. Питання для кожного учасника тестування обираються з переліку питань. Кожне питання повинно передбачати три варіанти відповіді, одна 
з яких є правильною. Роздруковані тестові питання секретар конкурсної комісії пакує в конверти, а ключі правильних відповідей передає членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.

 

6.13. Секретар перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі конверт з тестовими питаннями, не відкриваючи його.

 

6.14. Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення початку проведення тестування.

 

6.15. Загальний час для проведення тестування становить 20 хвилин. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує 
в один конверт бланк з відповідями, а у другий – заповнений бланк 
з персональними даними та повертає обидва конверти секретарю. Секретар присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання 
та із заповненим бланком персональних даних кандидата. Визначення секретарем номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата 
у приміщенні, в якому проходило тестування.

6.16. Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар конкурсної комісії передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування, а конверти з персональними даними кандидатів залишаються у нього.

 

6.17. Члени конкурсної комісії визначають результати письмового тестування. Для визначення результатів тестування використовується така система:

- 2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 16 питань тестового завдання і більше;

- 1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 12-15 питань тестового завдання;

- 0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 11 і менше питань тестового завдання.

 

6.18. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно вирішеним.

 

6.19. Після визначення результатів тестування члени конкурсної комісії повертають конверти з відповідями секретарю. Після отримання усіх конвертів з результатами тестування секретар відкриває конверти з відповідями та персональними даними кандидатів, які фіксує у відомості про результати тестування та оголошує кандидатам.

 

6.20. Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної комісії та кандидатів. У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час.

 

6.21. Кандидати, які за результатами тестування отримали 0 балів, 
є такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені 
до наступного етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування та є такими, що допущені до наступного етапу конкурсу.

 

6.22. На цьому ж засіданні конкурсна комісія перевіряє професійні компетентності шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання. Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей, та вміння приймати рішення.

Ситуаційні завдання визначаються Степанівською Першою сільською радою. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання.

Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и), обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми; виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи; розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення; рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення).

 

6.23. Секретар конкурсної комісії перед оголошенням ситуаційного завдання надає кандидатам два конверти. Один конверт з бланком 
для заповнення кандидатом персональних даних, а інший – з бланком 
для розв’язання ситуаційного завдання.

Секретар конкурсної комісії оголошує ситуаційне завдання, 
яке розв’язують кандидати. На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин.

 

6.24.  Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати пакують бланки відповідей 
та бланки персональних даних у конверти та надають секретарю, який присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями та із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар конкурсної комісії передає членам конкурсної комісії тільки конверти з розв’язанням ситуаційного завдання для визначення результатів, а конверти з персональними даними залишає у себе.

 

6.25. Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом з проставленням ним підпису.

 

6.26. Конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання. Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовується така система:

- 2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання;

- 1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання 
в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

- 0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк.

 

6.26. Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься
до відомості про результати ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

 

6.27. Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення експертів у сфері загальної середньої освіти (з правом дорадчого голосу) для проведення оцінки ситуаційних завдань. У такому разі оцінку (0-1-2) дають експерти. Така оцінка враховується членами конкурсної комісії під час надання власної оцінки.

 

6.28. Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості
про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю, який відкриває конверти з персональними даними кандидата та оголошує кандидатам. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче за однією
з вимог, не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

 

6.29. На своєму засіданні конкурсна комісія заслуховує публічні презентації (тривалістю до 15 хвилин) проектів програм розвитку закладу 
на два і шість років загальним обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт); проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми під час проведення презентації запропонованих проектів програм розвитку закладу на два та шість років.

Члени конкурсної комісії, запрошені та присутні на засіданні конкурсної комісії особи мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення 
до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати правила ведення засідання, передбачені цим Положенням. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні
або за рішенням більшості від присутніх членів комісії можуть бути видалені 
з приміщення, де проходить засідання.

Оцінювання результатів публічної презентації та співбесіди щодо 
її змісту здійснюється відповідно до кожної окремо визначеної членами конкурсної комісії вимоги до професійної компетентності таким чином: 2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимозі; 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі; 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

 

6.30. За підсумками проведення трьох етапів конкурсна комісія 
на другому засіданні приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування, або визнає конкурс таким, що не відбувся. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

 

6.31. За результатами усіх трьох етапів конкурсного відбору складається рейтинговий список кандидатів. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається додаванням балу за знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та остаточних оцінок за розв’язання ситуаційного завдання й публічної презентації проектів програм розвитку закладу і співбесіди за її змістом.

 

6.32. Конкурсна комісія на своєму засіданні приймає рішення 
про визначення переможця конкурсу за підсумковим рейтингом.

Якщо два і більше кандидатів мають однаковий підсумковий рейтинг,
за рішенням голови конкурсної комісії переможець конкурсу визначається відкритим голосуванням її членів або проводиться повторна співбесіда.

 

6.33. Степанівська Перша сільська рада забезпечує відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

 

6.34. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців 
з дня його оголошення.

 

6.35. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті Степанівської Першої сільської ради.

 

6.36. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

 

6.37. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у тому ж порядку.

 

6.38. Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 

6.39. Голова конкурсної комісії подає голові Степанівської Першої сільської ради результати проведеного конкурсу на посаду директора закладу загальної середньої освіти.

Степанівська Перша сільська рада готує проект розпорядження  про призначення особи, яка перемогла у конкурсі, на посаду керівника закладу загальної середньої освіти строком на 6 років (строком на два роки – для особи, яка призначається  на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) та контракт (2 примірники), який підписує у даної особи та візує у встановленому порядку.

 

6.40. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу Степанівська Перша сільська рада призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт).

Контракт з керівником закладу загальної середньої освіти визначає основні вимоги до діяльності закладу загальної середньої освіти, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.

Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті органу управління не пізніше наступного дня після його підписання.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Зміни і доповнення до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що перебуває у комунальній власності Степанівської Першої сільської ради, вносяться в порядку, встановленому 
для його прийняття.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь